Kinh nghiệm đào tạo và mạng lưới cố vấn

Với kinh nghiệm đào tạo kỹ năng lõi cho Giảng viên chuyên nghiệpmạng lưới cố vấn từ các Chuyên gia Đào tạo, Phát triển năng lực hàng đầu Việt Nam, LearnSmart cung cấp dịch vụ “Tư vấn chiến lược xây dựng đội ngũ giảng viên nội bộ” từ nhũng viên gạch đầu tiên tại doanh nghiệp của bạn.

Quy trình tư vấn của chúng tôi

 Phân tích, xác định nhu cầu và mục tiêu ngắn hạn – dài hạn.

Nghiên cứu thực trạng năng lực và mức độ sẵn sàng của đội ngũ.

 Đề xuất chiến lược và kế hoạch.

Thảo luận để điều chỉnh.

Đào tạo, huấn luyện năng lực giảng viên nội bộ và đồng hành tư vấn thêm.

Đánh giá hiệu quả dự án và các bước tiếp theo.