Loading posts...
  • Các chức năng cần thiết của Trung tâm đào tạo

    Các chức năng cần thiết của Trung tâm đào tạo Bạn được giao nhiệm vụ phụ trách Trung tâm/bộ phận đào tạo của doanh nghiệp nhưng bạn đang băn khoăn không biết Trung tâm/bộ phận Đào tạo cần những trụ cột năng lực gì. Sau đây sẽ là sự mô tả 6 năng lực cốt…
  • Thực hiện phân tích nhu cầu đào tạo

    Những lợi ích của đào tạo thuê ngoài Phân tích nhu cầu đào tạo (TNA) là bước khởi đầu trong một chu trình đào tạo có hệ thống và là bước chủ chốt giúp bạn trả lời các câu hỏi: Đào tạo ai? Đào tạo cái gì? Khi nào cần đào tạo? và Đào tạo…
  • Những lợi ích của đào tạo thuê ngoài

    Những lợi ích của đào tạo thuê ngoài Tony Wilson phác thảo ra nhiều lợi ích thu được thông qua thuê ngoài đào tạo và đưa ra những lời khuyên làm thế nào để tận dụng hết lợi ích từ việc thuê ngoài. Trong suốt các cuộc khủng hoảng kinh tế không có sự lựa…